ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
СДРУЖЕНИЕ "СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР БУРГАС"

СДРУЖЕНИЕ "СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР БУРГАС"

Сдружение "Социален център Бургас" е неправителствена организация, официално регистрирана през 2011г. в Бургас, за осъществяване дейност в обществена полза. Организацията предоставя дейности и социални услуги, насочени към хората с увреждания и техните семейства. Идеята за създаването им идва именно от тях. Съществуващата към организацията Творческа работилница на хора с увреждания се посещава от лица с физически, умствени исензорни увреждания. Замислена като алтернатива на социалната услуга Дневен център за възрастни лица с увреждания, Творческата работилница в гр. Бургас, на ул. "Апостол Карамитев" 12 е място,където лицата с увреждания чрез посредничството на социални работници не просто работят и творят, но и общуват, научаат нова, полезна за тях информация.

 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013